PROJEKTY UCHWAŁ

12.12. 2014 r. Projekt uchwały w sprawie obniżenia diet radnych Rady Miasta Zielonka 

W dniu 12 grudnia 2014 r. pięciu radnych Klubu Radnych MIESZKAŃCY złożyło projekt uchwały zmieniający uchwałę regulującą wysokość diet radnych.
Z projektem uchwały można zapoznać się pod tym linkiem


30.12.2014 r. Autopoprawka uchwały w sprawie obniżenia diet radnych Rady Miasta Zielonka
W dniu 30 grudnia 2014 r. klub radnych MIESZKAŃCY złożył autopoprawkę do projektu uchwały. Złożenie autopoprawki wynikało z:
a) konieczności zdjęcia mocy obowiązywania 3 uchwał dotyczących regulacji wysokości diet radnych i wprowadzenia jednej uchwały. Konieczność ta wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej oraz sugestii radców prawnych Urzędu Miasta Zielonka,
b) poprawienia wyliczeń rachunkowych oraz odwołania się do zaplanowanych środków przeznaczonych na diety w budżecie miasta na rok 2015
Z treścią autopoprawki można zapoznać się pod tym linkiem


13.03.2015 r. Poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielonka
projekt uchwały został złożony przez radnych ugrupowania Dla Zielonki, radnego PiS i radnego niezależnego. Klub radnych MIESZKAŃCY zgłosił 27 poprawek do projektu oraz 6 wniosków do projektodawców. Z wniesionymi poprawkami można zapoznać się pod tym linkiem.


19.05.2015 r. Wspólny projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielonka i wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
projekt uchwały został złożony przez ruch ugrupowania Dla Zielonki, radnych klubu radnych MIESZKAŃCY oraz 2 radnych ugrupowania Wspólnota Samorządowa. Projekt uchwały został wypracowany wspólnie na spotkaniu w dniu 12 maja 2015 r. Z projektem uchwały można zapoznać się pod tym linkiem.


10.08.2015 r. Projekt uchwały w sprawie obniżenia opłaty targowej
Niniejsza uchwała jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne wyrażane zarówno przez sprzedawców lokalnego targowiska, jak i mieszkańców Miasta Zielonka. Zbliżająca się budowa tunelu drogowego w ulicy Kolejowej, pod linią kolejową E75. W czasie trwania budowy automatycznie, co można odpowiedzialnie domniemać, spadną obroty i poziom sprzedaży na bazarku. Samorząd lokalny nie może zatem dopuścić do całkowitej degradacji tego miejsca, a w następstwie pośrednim, spadku liczby miejsc pracy. Z projektem uchwały można zapoznać się wybierając poszczególny arkusz:
arkusz 1arkusz 2arkusz 3arkusz 4arkusz 5wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały


19.08.2015 r. autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie obniżenia opłaty targowej
Autopoprawka wynika z wytycznych radców prawnych Urzędu Miasta Zielonka wskazanych w pisemnej opinii do projektu cyt. „z uwagi na fakt, iż opłaty lokalne ustalane są na dany rok podatkowy, Rada Miasta powinna podjąć dwie niezależne uchwały – jedną w przedmiocie zmiany opłaty targowej na 2015 r., drugą w sprawie opłaty targowej na 2016 r.”. Zgodnie z sugestią radców prawnych Urzędu Miasta Zielonka, klub radnych MIESZKAŃCY, przedkłada autopoprawkę nr 1 analogicznie do wytycznych zawartych w opinii. Podążając za wytycznymi radców prawnych Urzędu Miasta Zielonka, klub radnych MIESZKAŃCY złoży w październiku drugi odrębny projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2016 r., obejmujący takie same takie same stawki jak w powyższej autopoprawce.Z projektem uchwały można zapoznać się pod tym linkiem.

FACEBOOK